ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​T​N​-​O​S​Z​P​2​-​2​0​2​0​/​0​1​7​0​7​7​-​0​1​1​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ T​o​m​á​š​ Š​i​n​k​o​v​i​č​/​6​8​3​
14. 05. 2020
Vec
Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja
Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, predložil dňa 07. 05. 2020 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušnému orgánu, v zmysle § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu, ktoré Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako schvaľujúcemu orgánu zasielame. Žiadame Vás, aby ste súčasne podľa § 11 ods. 1 zákona ako dotknutá obec informovali do desiatich dní od doručenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde a kedy možno do uvedených dokumentov nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Správa o hodnotení a návrh sú zároveň zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods. 1 zákona spolu s informáciou o zverejnení žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska v elektronickej podobe na e-mail: tomas.sinkovic@minv.sk. Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Zmeny boli ustanovené zákonom č. 74/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 09.04.2020. Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​3​2​7​4​1​1​6​7​0​
E-mail
t​o​m​a​s​.​s​i​n​k​o​v​i​c​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-TN-OSZP2-2020/017077-011
Obec Bodiná, Bodiná, 018 15 Bodiná Obec Brvnište, Brvnište 390, 018 12 Brvnište Obec Čelkova Lehota, Čelkova Lehota 23, 018 16 Čelkova Lehota Obec Dolná Mariková, Dolná Mariková 150, 018 02 Dolná Mariková Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov, 018 21 Dolný Lieskov Obec Domaniža, Domaniža 426, 018 16 Domaniža Obec Ďurďové, Ďurďové 27, 018 22 Ďurďové Obec Hatné, Hatné 46, 018 02 Hatné Obec Horná Mariková, Horná Maríková 357, 018 03 Horná Mariková Obec Horný Lieskov, Horný Lieskov, 018 21 Horný Lieskov Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Obec Klieština, Klieština 45, 018 02 Klieština Obec Kostolec, Kostolec 42, 017 05 Kostolec Obec Malé Lednice, Malé Lednice, 018 16 Malé Lednice Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno Obec Plevník - Drienové, Plevník - Drienové 255, 018 26 Plevník-Drienové Obec Počarová, Počarová 23, 018 15 Počarová Obec Podskalie, Podskalie, 018 22 Podskalie Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica 1 Obec Prečín, Prečín 304, 018 15 Prečín Obec Pružina, Pružina 415, 018 22 Pružina Obec Sádočné, Sádočné 59, 018 16 Domaniža Obec Slopná, Slopná 159, 018 21 Slopná Obec Stupné, Stupné 216, 018 12 Stupné Obec Sverepec, Sverepec, 017 01 Sverepec Obec Udiča, Udiča 302, 018 01 Udiča Obec Vrchteplá, Vrchteplá 15, 017 05 Vrchteplá Obec Záskalie, Záskalie, 017 05 Záskalie