Obsah

Folklórna skupina H o r n á M a r i k o v á

V roku 1976 vznikla pri Základnej organizácii Slovenského zväzu žien Horná Mariková ženská spevácka skupina, ktorá v ďalších rokoch účinkovala pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci.

     V roku 1984 bola z tohto základu založená folklórna skupina ŽRNOVANKA, v ktorej dnes už pôsobia viaceré generácie účinkujúcich. Folklórna skupina  má v súčasnosti 24 členov.

     V roku 1984 členovia skupiny vykonali prieskum medzi vtedy najstaršími obyvateľmi obce, so zameraním na pôvodné zvyky z teritória celej obce. Piesne, tance a staré zvyky získané z tohto prieskumu folklórna skupina využíva  pri zvorbe zvykoslovných pásiem a postupne ich zaradzuje do repertoáru svojich vystúpení.
     V roku 1984 v našej obci nakrútila  Slovenská televízia krátky film zvykoslovného pásma „Babiari“ a „Človek a maska“. Tento film bol venovaný zvyklostiam spojených so zimným obdobím, obdobím novoročných sviatkov a fašianku.

     Folklórna skupina má vytvorené viaceré pásma, patria medzi ne: 
Pásmo „Drapačky“ – zvyky spojené s dlhými zimnými večermi pri drápaní peria, 
„Betlehemci“ – vinšovanie pri sviatku Troch kráľov. 
„Vohľady“ – zvyky a piesne mladých,
„Dorábanie chleba“ – zvyky spojené s dorábaním chleba,      siatie, žatva, mlatba, mletie múky, pečenie chleba, krájanie chleba,
„Máje“ – zvyky spojené so stavaním a váľaním mája
„Na posedzenej u Fúsvov“ – zvyky, piesne a prekáračky pri návštevách v dobe, keď sa svietilo sviečkami, či petrolejom a všetku zábavu si ľudia vytvárali sami,
Sú i ďalšie pásma :„Nedzeľné poobedzie na podválce“, „Kosenie trávy a sušenie sena s oldomášom“ a „Krščenie“.
      Súbor  spieva piesne  – svadobné, kršteniarske, žartovné, ľúbostné, pracovné, vianočné a iné.
      Do repertoára má zaradené charakteristické tance z našej obce  a to – „Babiarsky“, „Ani tuto ani tam“, „Židovka“, „Na panskej roli“, „V Marikovej na kopečku“, „Povej vieterko po dole.....“

     V rámci regionálneho programu „Svadba na Považí a Považie“ sa zúčastnila naša folklórna skupina na FSP v Detve, verejnej nahrávky Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Vystupovala na folklórnom festivale Strážnica.    
     Folklórna skupina sa doteraz prezentuje na okresných súťažiach, kde niekoľkokrát získala výborné umiestnenie a niekoľko ocenení. Účinkuje na rôznych kultúrnospoločen- ských podujatiach organizovaných Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici, na akciách v okrese, i mimo neho, napr. pri stretnutí na Kohútke pri sviatku Cyrila a Metoda.

     Súčasťou Folklórnej skupiny je mužská spevácka skupina a deti združujúci súbor „Žrnovanček“.
     Folklórna skupina plnila a aj v súčasnosti plní významnú a v súčasnej dobe nenahraditeľnú úlohu pri rozvoji kultúry v našej obci, pravidelne účinkuje na Marikovských folkórnych slávnostiach a na ďalších kultúrnych a spoločenských  podujatiach v obci. Svojimi vystúpeniami približuje zvyky a život našich predkov.

 

Náhľad fotografií zo zložky Folklórna skupina