Menu
Obec Horná Mariková
ObecHorná Mariková

Preventíne protipožiarne kontroly v obci

Protipožiarne kontroly budú vykonávať kontrolné hliadky od ......................

Obecný úrad Horná Mariková oznamuje občanom, užívateľom nehnuteľností a právnickým osobám, že na základe poverenia starostu obce sa počnúc dňom ..............budú vykonávať preventívne protipožiarne kontroly priemyselných objektov a iných nehnuteľností určených na podnikanie, rekreačných stavieb, garáží a rodinných domov v našej obci.

Kontroly budú vykonávať kontrolné hliadky na základe poverenia starostu obce.

Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.
Žiadame všetkých občanov a štatutárnych zástupcov právnických osôb, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.

V tejto súvislosti upozorňujeme na niektoré opatrenia, ktoré obci, občanom a majiteľom nehnuteľností ukladá Zákon č. 314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov okrem iného určuje povinnosti fyzických osôb:

§14 ods. (1) stanovuje, že fyzická osoba je povinná:

 • a) konať tak, aby nedošlo ku vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
 • b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
 • c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi,
 • d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
 • e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu, ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
 • g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch, alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
 • h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
 • i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva, alebo po stavebných úpravách na telese komína,
 • j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní vzniku požiarov.


(2) Fyzická osoba nesmie

 • a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
 • e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
 • f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

§ 24

 • (1) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa §-u 23 je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone
  a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor podľa §-u 25 ods.1 písm. "a" až "h" okresné riaditeľstvo,
  b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
 • (2) Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s dobrovoľnou požiarnou ochranou a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi a zabezpečuje ich školenie.
 • (3) Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie nedostatkov.


Vyhláška č. 121/2002 MV SR o požiarnej prevencii okrem iného v paragrafe § 42 ukladá:

 • (l) Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:
 • a) dokumentácia ochrany pred požiarmi
 • b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,
 • c) skladovanie horľavých látok,
 • d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich vyznačenia,
 • e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
 • f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.
 • (2) Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
 • (3) Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

 

Dátum vloženia: 5. 9. 2011 16:01
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 11. 2017 16:03
Autor:

Udalosti v obci

Sviatok

Meniny má Adriána, Stojan, Adriena, Ria, Riana, Stojana

Kontakty

Obecný úrad
Horná Mariková 357
01803 Horná Mariková

tel: 042/4352182

Napíšte nám

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 153
TÝŽDEŇ: 1946
CELKOM: 261605

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 6. 2022
slabý dážď 29 °C 15 °C
pondelok 27. 6. jasná obloha 30/17 °C
utorok 28. 6. slabý dážď 25/17 °C
streda 29. 6. slabý dážď 28/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3