Obsah

Úhrada RTVS - koncesionárske poplatky

Typ: ostatné


Úhrada za služby rozhlasového a televízneho vysielania RTVS

Občania, ktorí sú oslobodení od platenia úhrady alebo majú nárok na platenie úhrad iba v polovičnej sume, sú vzhľadom na zmenu platnej legislatívy povinní v lehote do 30. 06. 2013 zaslať priamo na adresu RTVS nasledovné doklady:
 

Poberatelia dôchodcovských dávok (nárok zníženie sadzby na polovicu)

 Zníženie sadzby sa preukáže kópiou rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že platiteľ, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

 

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi alebo osoba spoločne posudzovaná s poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

Zníženie sadzby sa preukážte potvrdením ÚPSVaR, ktoré bude obsahovať, odkedy poberá dávku v hmotnej núdzi a že poberanie dávky naďalej trvá.

 

Ťažko zdravotne postihnutí občania

 Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým  zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady.

  
Požadované doklady sa zasielajú s uvedením variabilného symbolu, alebo evidenčného čísla SIPO.

 

Adresa na zasielanie dokladov:
Rozhlas a televízia Slovenska

Odbor výberu úhrad

Mlynská dolina 1

845 45 Bratislava

 

alebo emailom na adresu: uhrady@rtvs.sk

Ďalšie informácie na:
http://www.rtvs.sk/sk/info/uhrada_za_sluzby_rozhlasoveho_a_televizneho_vysielania

 

VZOR čestného vyhlásenia pre dôchodcov

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

 

Podpísaný ……Meno a priezvisko…., rod. č. …XXXXXX/XXXX…, bytom ….Adresa… týmto čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že nemám pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijem v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

 

Toto vyhlásenie dávam za účelom zníženia úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na polovicu.

 

Vyhlasujem, že tu uvedené údaje sú pravdivé a uvedomujem si právne následky nepravdivého

vyhlásenia v zmysle zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

 

V …Miesto…, dňa …Dátum…                                                                     ...............................

                                                                                                                   Podpis


Vytvorené: 21. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2017 14:52
Autor: