Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2019

VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 87x | 11.02.2021

VZN č.2/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 47x | 11.02.2021

2017

VZN o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 231x | 25.06.2018

2016

Dodatok č.3 k VZN č. 2/2013 -ZSS Obce Horná Mariková Stiahnuté: 265x | 13.11.2017

VZN č.1/2016 - miestne dane a odpady Stiahnuté: 373x | 13.11.2017

VZN o miestnych daniach a mistnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 421x | 13.11.2017

2014

Dodatok k č. 1 k VZN 2/2013 Stiahnuté: 237x | 14.12.2017

2013

Schválené VZN o sociálnych službách Stiahnuté: 300x | 13.11.2017

2012

VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Stiahnuté: 239x | 13.11.2017

2011

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 419x | 13.11.2017

VZN o poskytovaní prepravnej služby Stiahnuté: 260x | 13.11.2017

VZN o správe pohrebiska Stiahnuté: 279x | 13.11.2017

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 487x | 13.11.2017

VZN Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 227x | 13.11.2017

Stránka

  • 1