Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2017

VZN o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 124x | 25.06.2018

2016

Dodatok č.3 k VZN č. 2/2013 -ZSS Obce Horná Mariková Stiahnuté: 144x | 13.11.2017

VZN č.1/2016 - miestne dane a odpady Stiahnuté: 217x | 13.11.2017

VZN o miestnych daniach a mistnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 255x | 13.11.2017

2014

Dodatok k č. 1 k VZN 2/2013 Stiahnuté: 139x | 14.12.2017

2013

Schválené VZN o sociálnych službách Stiahnuté: 159x | 13.11.2017

2012

VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Stiahnuté: 141x | 13.11.2017

2011

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 172x | 13.11.2017

VZN o poskytovaní prepravnej služby Stiahnuté: 145x | 13.11.2017

VZN o správe pohrebiska Stiahnuté: 145x | 13.11.2017

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 243x | 13.11.2017

VZN Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 131x | 13.11.2017

Stránka

  • 1