Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie

2019

VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 38x | 11.02.2021

VZN č.2/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 23x | 11.02.2021

2017

VZN o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 208x | 25.06.2018

2016

Dodatok č.3 k VZN č. 2/2013 -ZSS Obce Horná Mariková Stiahnuté: 245x | 13.11.2017

VZN č.1/2016 - miestne dane a odpady Stiahnuté: 334x | 13.11.2017

VZN o miestnych daniach a mistnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 397x | 13.11.2017

2014

Dodatok k č. 1 k VZN 2/2013 Stiahnuté: 216x | 14.12.2017

2013

Schválené VZN o sociálnych službách Stiahnuté: 259x | 13.11.2017

2012

VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Stiahnuté: 220x | 13.11.2017

2011

VZN o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 378x | 13.11.2017

VZN o poskytovaní prepravnej služby Stiahnuté: 235x | 13.11.2017

VZN o správe pohrebiska Stiahnuté: 244x | 13.11.2017

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 437x | 13.11.2017

VZN Zásady postupu pri vybavovaní sťažností Stiahnuté: 206x | 13.11.2017

Stránka

  • 1