Obsah

Zmluvy, Faktury, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

O-3/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Horná Mariková

14.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/0268

1 800,00 EUR Jedentisícosemstoeur

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Horná Mariková

09.05.2018

Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon zodpovednej osoby

O-2/2018

Neuvedené

BROS Computing, s.r.o.

Obec Horná Mariková

23.04.2018

Licenčná zmluva

L-1/2018

200,00 EUR Dvestoeur

TENDERnet s.r.o.

Obec Horná Mariková

16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č.38 193

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Horná Mariková

12.04.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

O-1/2018

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Horná Mariková

03.04.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projekt. dokumentácie

ZoD 1-2018

4 400,00 EUR Štyritisícštyristoeur

SADPRO s.r.o.

Obec Horná Mariková

27.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

766/2018-M_ORF

177 480,00 EUR Jednostosedemdesiatsedemštyristoosemdesiat

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Horná Mariková

09.03.2018

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie

O-1a/2018

Neuvedené

Obec Horná Mariková

Poľnohospodárske družstvo Dolná Mariková

22.02.2018

Kúpna zmluva

KZ 1-2018

1 094,00 EUR Jedentisícdeväťdesiatštyri

Obec Horná Mariková

Jozefa Sivanincová

20.02.2018

Kúpna zmluva

KZ 2-2018

610,00 EUR Šesťstodesať

Milan Račko

Obec Horná Mariková

20.12.2017

Zmluva o spacovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

O - 9/2017

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital,s.r.o.

Obec Horná Mariková

20.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

MSD_Horná Mariková_01

452,50 EUR Štyristopäťdesiatdvaeur päťdesiatcentov

MAPA Slovakia Digital,s.r.o.

Obec Horná Mariková

25.02.2016

Zmluva o dielo

ZoD 1-2016

76 100,59 EUR Sedemdesiatšeťtisíccstoeuroapäťdesiatdeväťcentov

ASFA-KDK s.r.o.

Obec Horná Mariková

04.02.2015

Zmluvy o nájme hrobového miesta 2011-2014

5-982

Neuvedené

Obec Horná Mariková

Občania

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: